5 класс. Русский язык

Русский язык: Программа для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 5–9 классы. Программу подготовили Голобородько Е.П., Быкова Е.И., Давидюк Л.В. и др.

Учебник: Рудяков .Н., Фролова Т.Я., Маркина-Гурджи  М.Г. Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учебн. завед. с обуч. на рус.яз. – К.: Грамота, 2013, — 272 с.: ил.

105 часов (97 учебных + 8 контрольных) — 3 часа в неделю

Дата

 

Тема уроку Примітка
1 Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу.
2 РР №1 Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (п.45)
3 Повторення. Звуки мови й звуки мовлення. Склад.Наголос. Значущі частини слова.
4 Частини мови: іменник, прикметник, займенник.
5 РР №2 Види мовленнєвої діяльності. Прийоми раціонального слухання, читання (стр. 197, 198)
6 Частни мови: дієслово, прислівник

 

7 РР №3 РР №3 Усне й писемне, монологічне й діалогічне мовлення. (п. 46).
8 Контрольна робота№1 за темою «Повторення»

Контрольне списування.

 
9 Поняття про синтаксис й пунктуацію. Словосполучення.
10 Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
11 Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні
12 Головні члени речення. Тире між підметом та присудком.
13 РР №4 Якості гарного мовлення. Недоліки, які руйнують гарне мовлення (п.47)
14 РР №5 Якості гарного мовлення. Недоліки, які руйнують гарне мовлення (п.47)
15 Другорядні члени речення. Додаток.
16 Другорядні члени речення.Означення.
17 Другорядні члени речення. Обставина.
18 Другорядні члени речення.
19 Узагльнення. Контрольна оабота №2 за темой «Словосполучення. Члени речення».
20 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).
21 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами
22 Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
23 РР №6.Складання діалогу, вживання звертань в мовленні
24 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).
25 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
26 Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
27 Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
28 Діалог. Тире при діалозі.
29 Непряма мова. Розділові знаки в реченнях із непрямою мовою.
30 Контрольна робота №3 за темою «Синтаксис. Пунктуація».
31 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

32 Голосні звуки. Сильна та слаба позиція голосних. Орфоепічний словник.  
33 Ненаголошені голосні в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
34 РМ №7 Говоріння: усний переказ художнього тексту розповідного характеру
35 Склад. Наголос. Основні правила переносу слів.
36 Приголосні звуки. Сильна та слаба позиція приголосних.
37 Невимовні приголосні в корені слова.
38 Тверді та м’які приголосні. Позначення на письмі м’якості приголосних.
39 РМ №8 Слухання – розуміння:складання запитань до тексту, усний переказ.
40 Разделительные ь и ъ знаки.
41 Фонетичний  розбір слова.
42 Контрольна робота №4 за темою «Фонетика»
43 РМ №9 Письмо: Навчальний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.
44 Поняття про лексику та лексикологію.
45 Слово та його лексичне значення. Тлумачний словник.
46 РМ №10 Текст. Тема, основна думка тексту, мікротема. (п. 48)  
47 РР №11. Абзац. Ключові слова в тексті, тематичне речення абзацу.  (п.49)
48 РР №12. Простий план тексту.  (п.50)

 

Дата

 

Тема уроку Примітка
49 Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення).
50 Пряме й переносне значення слова.
51 РМ №13 (усно). Докладний переказ художнього тексту Контроль усного переказу
52 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення).
53 Омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів.
54 Поняття про фразеологію.
55 Узагальнення теми. Практикум з лексикології.
56 РМ №14. (усно). Вживання фразеологізмів. Складання тексту з фразеологізмами.
57 Контрольна робота №5 з теми «Лексикологія»

Контрольне аудіювання.

58 РМ №15 (навчальний). Засоби зв’язку речень у тексті.
59 Будова слова. Орфографія. Значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).
60 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).
61 Спільнокореневі слова й форми слова.

Разбор слова по составу.

62 РМ №16 (навчальний) Типи мовлення.
63 РМ № 17 (навчальний). Типи мовлення: структурні особливості. Читання мовчки текстів різних типів мовлення.  
64 РМ №18 (навчальний)Типи мовлення. Опис тварини.
65 РМ №19 Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису тварини.
66 Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).
67 Буквы о, а в коренях -зар-(-зор-), -гар- (-гор-)
68 Корінь -раст-//-ращ-//-рос-
69  Букви о, а в коренях —кас-(-кос-), -лаг- (-лож-)
70 Букви е, и в коренях з чергуванням
71 Букви е, и в коренях з чергуванням  
72 Практикум. Написання коренів з чергуванням.
73 Контрольна робота №6 з теми «Будова слова. Орфографія».

Контроль читання мовчки

74 РМ №20  Складання діалогу з елементами опису тварини. Контроль усного діалогу
75 Букви о, ё після шиплячих в корені слова
76 Букви ы, и після ц в різних частинах слова
77 Голосні та приголосні в префіксах.
78 Букви з, с на кінці префіксів
79 Букви е, и в префіксах пре-, при-
80 Букви е, и в префіксах пре-, при-
81 РМ №21 (навчальний) Письмо: збір та систематизація матеріала для твору-опису тварини.
82 РМ № 22 Говоріння: усний твір-опис тварини за картиною. Контроль усного твору.
83 Практикум. Правопис префіксів.
84 Контрольная работа №7 з теми «Будова слова. Орфографія».
85 Зміна слів і словотворення. Способи словотворення в російській мові.
86 Словотворчий розбір.  
87 РМ №23 (письмово) Твір-опис тварини.
88 РМ № 24 (навчальний) Розповідь як тип мовлення

Контроль читання  вголос

89 Правопис складних іменників.
90 Написання складноскорочених слів і абревіатур.
91 Складні слова з пол-, полу-
92 РМ № 25  (навчальний) Роздум як тип мовлення
93 РМ №26 Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
94 Контрольная работа №8 з теми «Будова слова. Орфографія».
95 РМ № 27 (навчальний) Загальне уявлення про стилі мовлення.
96 РМ№28 (навчальний)Ділові папери: лист, адреса.
97 РМ№28 (усно)  Складання діалогу-розмови по телефону.
98 Повторення. Синтаксис
99 Повторення. Фонетика
100 Повторення. Лексикологія
101 Повторення. Будова слова Написання коренів з чергуванням.
102 Повторення. Написання префіксів.
103 Контрольний диктант
104 Повторення. Типи та стилі мовлення.
105 Підсумковий урок