9 класс. Русский язык

Русский язык: Программа для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 5–9 классы. Программу подготовили Голобородько Е.П., Быкова Е.И., Давидюк Л.В. и др.

70 часов (62 учебных + 8 контрольных) — 2 часа в неделю

Дата Тема уроку Примітка
1 Російська мова в сучасному світі.
2 РМ №1 Основні функції мовлення. Національні особливості спілкування. (п.2,5)
3   Повторення. Просте речення. Розділові знаки в простому реченні. Головні члени речення.  
4   Другорядні члени речення. Однорідні члени речення.  
5   РМ №2 Усний твір-роздум на морально-етичну тему  
6   Контрольна робота №1 з темою «Повторення»  
7   Складне речення, його ознаки.

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

 
8   РМ №3 Стислий переказ тексту на морально-етичну тему  
9   Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 
10   Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 
11   РМ №4 Есе на морально-етичну тему  
12   Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 
13   Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 
14   РМ №5 Текст, ознаки тексту.  
15   Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 
16   Контрольна робота №2 за темою  «Складносурядне речення».  
17   Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.  
18   Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами.  
19   РР №6 Текст. Складання вислову на задану тему.  
20   Складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами.  
21   Складнопідрядні речення із з’ясувальними підрядними частинами.  
22   РМ №7 Текст. Кінцівка та її призначення в тексті.  
23   Контрольна робота №3 за темою «Складнопідрядне речення»  
24   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами місця, часу.  
25   РМ №8 Засоби зв’язку частин тексту. Складання письмово вислову на задану тему.  
25   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами способу дії й ступеня.  
27   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами причини.  
28   РМ №9 Вибірковій переказ тексту на суспільну тему  
29   Контрольна робота №4 за темою «Складнопідрядне речення». Контрольний диктант.  
30   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами наслідку  
31   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами мети  
32   РМ № 10 Складання діалогу полемічного характеру на суспільну тему.  
33   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами умови.  
34   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами допусту.  
35   РМ №11 Усний твір на суспільну тему з елементами інтерв’ю.  
36   Складнопідрядні речення з  підрядними частинами порівняння  
37   Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.  
38   РМ № 12 Письмовий вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю на суспільну тему.  
39   Контрольна робота №5 за темою «Складнопідрядне речення». Контрольне аудіювання.  
40   Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

 
41   Безсполучникове складне речення.  
42   Безсполучникове складне речення.  
43   РМ № 13 Контрольний письмовий твір  
44   Безсполучникове складне речення.  
45   Безсполучникове складне речення.  
46   РМ № 14 Стилі мовлення. Науковий стиль.

Контроль усного переказу.

 
47   Безсполучникове складне речення.  
48   РМ № 15. Читання текстів наукового стилю., аналіз їхньої форми та змісту.  Контроль читання вголос.  
49   Контрольна робота №6 з темою «Безсполучникове складне речення». Контрольне читання мовчки.  
50   Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.  
51   Складні речення із сурядним та підрядним зв’язком.  
52   РМ № 16 Контрольний письмовий переказ.  
53   Складні речення із сурядним та безсполучниковим зв’язком.  
54   Складні речення із підрядним та безсполучниковим зв’язком.  
55   РМ № 17. Написання тез, конспекту наукових та науково-популярних статей.  
56   Складні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язком.  
57   Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.  
58   Контрольна робота №7 за темою «Складні речення з різними видами зв’язку».  
59   Повторення. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.  
60   Повторення. Лексикологія. Фразеологія.

Контроль усного твору.

 
61   Повторення. Склад слова. Словотвір.  
62   РМ №18 Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява.  
63   Повторення. Частини мови.  
64   Повторення. Частини мови. Орфографія.  
65   РМ №19. Ділові папери. Автобіографія. Резюме.

Складання діалогу по заданій  ситуації офіційного спілкування.

 
66   Контрольний диктант.  
67   Повторення. Синтаксис і пунктуація.  
68   Контрольна робота №8 за темою «Повторення»  
69   Повторення.  
70   Підсумковий урок.