Описание опыта

ОПИС ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Сучасні соціокультурні умови створюють суперечливе і складне виховне розвивальне середовище для засвоєння підростаючим поколінням ціннісних орієнтацій, моделей поведінки, формування моральних якостей та набуття життєвого досвіду. З одного боку, соціум підвищує вимоги до особистості, а з іншого – складає певні труднощі через різновекторність впливу соціальних інститутів, послаблення ролі сім’ї, активізацію дитячих осередків неформального спрямування, негативний вплив ЗМІ тощо. Це, в свою чергу, призводить до розмитості поглядів на моральні, соціальні норми, розбіжності в життєвих орієнтирах дітей, знецінюється одвічне – любов, сім’я, культурні надбання, гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби та задоволення.

У вирішенні цих питань значну роль відіграє шкільний предмет «Етика» як один із засобів морально-духовного виховання підростаючого покоління, а обрана проблема «Формування моральної культури учнів на уроках етики шляхом використання елементів музейної педагогіки» є актуальною та реальною для вирішення в умовах навчально-виховного процесу в школі.

Моральна культура особистості як рівень засвоєння існуючих у суспільстві моральних цінностей та міра особистого морального розвитку включає наступні структурні елементи: моральна свідомість (етичне мислення і моральні почуття), моральна діяльність (моральна сторона суспільної діяльності, що спричиняється моральними мотивами: бажанням творити добро, підкорятися почуттю обов’язку, досягати морального ідеалу), моральні відносини (сукупність залежностей і зв’язків, що виникають у людей в процесі моральної діяльності (взаємодопомога, чуйність, солідарність, згуртованість тощо).

Структурними компонентами процесу формування моральної культури учнів є:

– етичний курс теоретико-практичних занять із учнями як навчальний предмет, розроблений на основі інтерактивних технологій;

– повсякденна педагогічно інструментована методика «етичного заряду», заснованої на поеднанні морально-етичної установки на доброзичливість, поважне ставлення до людей та попередження й уникнення конфліктинх ситуацій;

– позакласна діяльність із морально-етичним спрямуванням на спілкування та взаємодію.

Інноваційний погляд на вирішення означеної проблеми забезпечується використанням на уроках етики у 5-6 класах елементів музейної педагогіки, що тісно пов’язано з темою, над якою працює педагогічний колектив Луганської середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. №13 ім. Олександра Молодчого. Музейна педагогіка – відносно новий напрям у сучасній методиці, це наукова дисципліна, що поєднує елементи музеєзнавства, педагогіки та психології. Деякі питання музейної педагогіки розроблялись вченими-дослідниками (Т. Бєлофастова, Н. Ганнусенко, М. Заірова, Ю. Омельченко та ін.), які зазначають, що музеї та музейні експозиції, створені при школах, є своєрідними творчими лабораторіями виховання молоді, де здійснюється формування моральних якостей особистості.

На думку Т. Бєлофастової та О. Кузьміна, музей – це особлива комунікативна система, яка характеризується наявністю різних рівнів комунікації, а саме: музейного предмета та дослідника, який розкриває різні сторони інформаційного потенціалу, закладеного у предмет; музейного предмета і експозиціонерів, які складають наукову концепцію експозиції (включаючи архітектора, дизайнера, музейного сценариста і психолога); музейного предмета та музейного педагога, екскурсовода й психолога, які прагнуть донести до різних категорій відвідувачів (у відповідності з їх рівнем сприймання) не тільки інформацію, а й впливати через емоції на підсвідомість реципієнтів і сприяти їх заглибленню в історичне та культурне середовище.

У навчальному закладі, де я працюю, створено необхідні умови для впровадження в навчально-вихвоний процес ідей музейної педагогіки. Серед творчих лабораторій навчання та виховання учнів, як складових системи морально-етичної культури школи музей історії та культури Кам’яного Броду, музей історії українського війська, етнографічний кабінет-музей, музейні куточки М. Матусовського, І. Чумака, К. Ситника, Л. Лоповка тощо. (рис.1).

Мал. 1. Музеї та музейні куточки КЗ «ЛСЗШ І–ІІІ ст. №13 ім. О. Молодчого»

 

З метою використання елементів музейної педагогіки на уроках етики підготовлено:

– систему авторських завдань для учнів, а саме: ситуативні вправи «Я екскурсовод», «Працюємо над музейною експозицією», «Знайди музейний предмет», «Знайди символ поняття» тощо;

– пересувні та тимчасові виставки (наприклад, «Герб моєї сім’ї», «Обереги та символи України», «Музей ляльок» тощо);

– ілюстрації творів образами-символами (наприклад, ілюстрації віршів і пісень М. Матусовського. Результатом роботи над ілюстрацією творів є збірка «И снова дома», в якій систематизовано ілюстровані учнями вірші, пісні та уривки із «Сімейного альбому» Михайла Матусовського, видатного поета-пісняра, нашого земляка);

– добірка регіональних текстів (фрагменти «Сімейного альбому» М. Матусовського, фрагменти статей про видатних людей Луганщини В. Даля, І. Чумака тощо. Сьогодні я закінчую роботу над збіркою регіональних текстів з системою завдань до цих текстів, їх можна використовувати як на уроках етики, так і на уроках словесності та краєзнавства).

Приклади використання елементів музейної педагогіки на уроках етики у 5-6- класах подано у таблиці 1.

Таблиця.1

Використання елементів музейної педагогіки на уроках етики у 5-6- класах

5 клас

Тема уроку Вид роботи
«Яке значення має для людини сім’я» Виставка-експозиція малюнків «Герб моєї сім’ї», виставка-презентація фото, малюнків «Кулінарні шедеври моєї сім’ї»
«З чого починається дружба» Фотовиставка «Мої друзі»
«Якими є моральні норми українського народу» Віртуальні подорожі «Різдво в Україні», «Святкування Нового року», виставка «Обереги та символи України».
«Що означає бути вдягненим доречно» Виставка фото, малюнків, аплікацій та інших творчих робіт «Мода та стиль»

 

6 клас

Тема уроку Вид роботи
«Як відрізнити моральний ідеал від кумира» Виставка фото, малюнків «Мій ідеал»
«Як стати розвиненою людиною» Експозиція «Моє хобі»
«Чому у кожної людини своя дорога до храму» Віртуальна екскурсія «Церковні святині України, Луганщини»
«Якою є мораль демократичного громадянського суспільства» Виставка фото, малюнків «Дитячі гуртки та товариства міста, школи»

Ефективність роботи за проблемою «Формування моральної культури учнів на уроках етики шляхом використання елементів музейної педагогіки» забезпечується принципами організації навчально-виховного процесу на уроках етики та сучасними підходами (рис.2).

Мал.2 Принципи та підходи організації навчально-виховного процесу

на уроках етики

Потенціал компетентнісного підходу (І. Єрмаков, І. Зімняя, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко) не заперечує традиційного погляду на зміст навчання та виховання, він актуалізує увагу на діяльнісному аспекті навчання й формуванні тих прагматичних якостей та функціональних умінь, які мають бути притаманними сучасній особистості. Його реалізація забезпечується на уроках етики включенням учнів у: аналіз ситуацій «Візит до хворого друга» (тема «Як поводитись в дні смутку і печалі), «З днем народження» (тема «Що таке етикет особливих випадків» тощо); розігрування діалогів «Телефонна розмова», «Відвідування бібліотеки» (тема «У чому виявляється вміння користуватися мовним етикетом») тощо. Інтеграція різних видів діяльності учнів (робота з текстом, гра, образотворче мистецтво, драматизація, дослідницька та проектна діяльність), використання можливостей комп’ютерних технологій дають мені змогу організувати не тільки процес оволодіння учнями етичними поняттями, але і набуття ними вміння та досвіду їх застосування.

Соціокультурний підхід передбачає засвоєння учнями норм суспільного життя, ознайомлення з моральними засадами громадянства, набуття умінь оцінювати власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості. Реалізувати цей підхід на уроці можна, використовуючи багатий краєзнавчий матеріал, дослідження життя та творчості видатних випускників школи, видатних людей міста, краю. З метою реалізації цього підходу використовую створення тимчасових виставок «В. Даль», «М. Матусовський», «І. Чумак», віртуальні екскурсії «Вулицями старого міста», «Музей гончарного мистецтва» тощо.

Оскільки предмет “Етика” має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок, то пріоритетне значення надається діяльнісному підходу, який передбачає (І. Бех, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн та ін.) створення умов для різноманітної діяльності учнів та сприяє активізації інтелектуальної, духовної, емоційної, комунікативної сфер. Для його реалізації на уроках використовуються інтерактивні методи навчання, які дозволяють налагодити ефективну взаємодію учнів, створюють умови для формування моральної та комунікативної культури, емоційно-ціннісного ставлення до світу (робота в парах, в малих групах, «мозковий штурм», «мікрофон», етичний діалог, етична гра тощо).

Важливе місце в педагогічній практиці займає проектна технологія (Дж. Дьюї, У. Кілпатрик, Ф. Паркер, О. Пєхота, Є. Полат та ін.), важливим елементом якої є створення та вирішення проблемних ситуацій. Найбільш вдалими проектами є «Дорога у країну Ідеал», «Путь до чистого світу», «Що означає бути вдягненим доречно», «Кулінарний шедевр моєї родини» тощо.

З метою стимулювання пізнавальної активності учнів, інтересу до вивчення етики використовується на уроках технологія «створення ситуації успіху». Основними складовими формули успіху є мета, бажання досягти результату,  знання, які забезпечуються на уроках етики за допомогою прийомів:

– «Даю шанс» (заздалегідь підготовлена педагогом ситуація, за якою учень отримує можливість зненацька для себе розкрити свої можливості);

– «Емоційне підкріплення» (констатація будь-якого, навіть незначного успіху, навіювання віри в себе, відкритість учителя для довіри і співчуття);

– «Загальна радість» (емоційний відгук оточуючих на успіх члена свого колективу. Важливо, щоб у досягненнях кожного вихованця оточуючі бачили результати своєї праці, а сама дитина розуміла, що її радість – це радість  підтримки).

Одним із шляхів реалізації діяльнісного підходу на уроках етики є гра (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Ю. Жуков, С. Рубінштейн, Д. Ельконін), яка полягає у відтворенні дій дорослих і стосунків між ними, підвищенні активності й самостійності особистості. Серед ігор, які використовуються на уроках етики, –  сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-змагання, ігри-драматизації (К. Баханов), наприклад, «З уст в уста», «В що ми віримо», «Листівка другові», «Мій друг», «Твій вибір», подорож до Країни Дружелюбності тощо.

Ефективність формування моральної культури учнів залежить від того, в якій мірі реалізується життєвий потенціал вихованця, як ураховані його вікові та індивідуальні психологічні особливості, тому визначальним в роботі над проблемою при створенні технології став особистісно зорієнтований підхід (Б. Ананьєв, І. Бех, Ю. Бабанський, І. Якіманська та інші), який передбачає використання прийомів і методів педагогічного впливу відповідно до задатків, потреб та інтересів молодших підлітків із метою забезпечення їх особистісного розвитку. Особистісно зорієнтований підхід на роках етики передбачає максимальне наближення навчального матеріалу до реалій життя дитини (це використання на уроках етики вправ «Я екскурсовод», «Знайди музейний предмет» тощо), використання інтерактивних методів (робота у парах, малих групах, етичний діалог, критичне читання тощо).

Досвід роботи за проблемою презентовано на обласних, міських та районних науково-практичних семінарах («Вивчення курсів морально-духовного спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах», «Використання інтерактивних технологій на уроках етики», «Дидактична гра на уроках етики» тощо). Однією з форм обміну досвідом є участь у роботі курсів підвищення кваліфікації вчителів етики, російської філології через проведення семінарських та практичних занять за темами: «Традиційні та інноваційні методи та технології на уроках етики», «Особливості організації навчально-виховного процесу на уроках етики». Активно використовується практика проведення відкритих уроків для слухачів ЛОІППО за темами: «Коли нам буває соромно», «З чого починається досконалість людини» (5 клас), «Цінності людини у сучасному світі» (6 клас), тощо.

Результати роботи представлено у:

– методичному посібнику «Розробки уроків з етики для 6 класу: З досвіду роботи вчителів Луганщини», 2007 (урок «Якою є мораль демократичного громадянського суспільства»);

– збірці наукових праць, матеріалів десятого Міжнародного симпозіуму МАПРЯЛ. – Болгарія, Велико-Тирново, 2010 (стаття «Комунікативно-діяльнісний аспект в навчанні російської мови»):

– журнал «Етика» видавництва «Шкільний світ», 2011 (урок «Цінності людини в сучасному світі»).

Реалізація методичної проблеми відбувається не тільки на уроках етики, а й в позакласній роботі. Стало традиційним проведення тижня етики, в якому беруть участь учні 5-11 класів в рамках якого проводяться презентації «Що означає бути вдягненим доречно», дискусії «Чи потрібен мовний етикет», бал ввічливості тощо.

Формування моральної культури, вміння керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями неможливе без усвідомлення дитиною свого місця й ролі в соціумі, без поваги до своєї країни, міста, родини, тому в позакласній роботі приділяю багато уваги краєзнавчій діяльності. Діти відвідують музеї міста, залучаються до складання та проведення екскурсій в музейних куточках, присвячених О. Молодчому, М. Матусовському, І. Чумаку, видатним випускникам школи, був проведений загальношкільний проект «Історія моєї родини», створюються тимчасові музейні експозиції «Сімейна реліквія», «Сімейний альбом», «Моє улюблене місце в Україні».

Системність та послідовність формування моральної культури учнів шляхом використання елементів музейної педагогіки забезпечується роботою віртуальних музеїв, яка охоплює середній та старший підлітковий вік. Так, створено віртуальний музей «Права людини» (екскурсії для учнів 6-9 класів), «Видатні люди нашого краю» (екскурсія для учнів 5-9 класів) тощо.

Для того щоб відстежити результативність роботи за означеною проблемою, переконатися в позитивних змінах щодо формування моральної культури учнів, їх моральних відносин використовуються методи оцінювання: спостереження, опитування (інтерв’ювання, анкетування), фокус-група, педагогічні ситуації, виховні вправи.

Як показало дослідження, показник сформованості моральних якостей (щирість, взаємодопомога, чуйність, солідарність, згуртованість) значно зріс. Протягом вивчення предмета «Етика» діти мають змогу формувати уміння стримувати себе, проявляти увагу, співчуття та бути милосердним, бути відвертими та щирими у спілкуванні, впевненими та чесними. В поведінці дітей все більше виявляються навички роботи в групі, відповідальне ставлення до своїх обов’язків, вміння знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

Але разом з тим під час роботи над проблемою «Формування моральної культури учнів на уроках етики шляхом використання елементів музейної педагогіки» виникли складнощі, а саме: дуже важко на уроках мінімізувати негативний вплив соціуму на дитину, створити можливість змінити пріоритети, тому що в багатьох сім’ях на перший план виходять не моральні, а матеріальні відносини. Серед труднощів методичного плану складність у поєднанні традиційної класно-урочної системи з ідеями музейної педагогіки. Впевнена, що відстроченим результатом моєї роботи буде морально-досконала, креативна особистість, яка готова до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей.

Література

 1. Белофастова Т.Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 19.00.07. / Т.Ю. Белофастова ; КНУКіМ, – К., 2003. – 27с.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості : сходження до духовності : наук. видання / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
 3. Гін А. Прийоми педагогічної техніки: Зворотній зв’язок / А. Гін. – Луганськ : Навч.книга «Янтар», 2000. – 84 с.
 4. Освітні технології : навч.-метод. посібник. / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.] ; за ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 255 с.
 5. Малахов В. Етика. Курс лекцій.: Навч. посібник. – К.: – Либідь, 2001.– 382 с.
 6. Пометун О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. –192 с.
 7. Пометун О., Пилипчатіна Л. Методика викладання етики: 5 клас: Методичний посібник. – К.: А.С.К., 2006 – 144 с.
 8. Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности : практ. пособие / И.С. Сергеев, В.И. Блинов. – М. : АРКТИ, 2007. – 132 с. – (Школьное образование).
 9. Фельдштейн Д.И. Психология современного подростка / Д.И. Фельдштейн. – М. : Педагогика, 1987. – 240 с.
 10. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. – М. : Сентябрь, 1996. – 96 с.
 11. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. – М., 2001. – 223 с.